Goedendag zorgaanbieders Wmo,

We bevinden ons in een bijzondere tijd op dit moment. We willen beginnen met het uitspreken van onze respect over de manier waarop de zorgaanbieders druk bezig zijn om zorg te kunnen blijven leveren aan onze inwoners. Dank hiervoor.

Het leek ons goed om wat zaken die met deze tijd gepaard gaan, in een gezamenlijke mail te gieten. Dit om te voorkomen dat u als aanbieder overspoeld wordt door diverse mails.

Hulp en ondersteuning

Mocht zich de situatie voordoen dat hulp en ondersteuning bij uw organisatie in de knel komt, dan verzoeken wij u hierover afstemming te zoeken met het team  Contracten. Wij vragen uw expliciete aandacht en alertheid voor die cliënten die door het beperken, dan wel het (tijdelijk) stopzetten van de hulp en ondersteuning, in de problemen kunnen komen. Wij verzoeken u in deze gevallen contact te onderhouden met de cliënt.

Toegangsteam/Wmo-team
Voor de gemeentelijke toegangen geldt in zijn algemeenheid dat deze bereikbaar zijn, maar veelal met een minimale bezetting. Verder is het uitgangspunt dat er geen huisbezoeken worden gedaan.

Gemeente Reguliere contactgegevens Aanvullende informatie Bereikbaarheid gemeentehuis
Staphorst E: wmo@staphorst.nl

T: 0522- 46 74 87

 

Voor vragen op casusniveau kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de betrokken consulenten.

Zij zijn op hun standaard werkdagen telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. Aan onze inwoners wordt gevraagd contact daar waar mogelijk telefonisch of digitaal te doen.
Meppel E: postbus@meppel.nl

T: 140522

Het Wmo-loket is enkel op afspraak voor spoedgevallen geopend tussen 9.30 en 10.30. Het stadhuis is gesloten.
De Wolden en Hoogeveen E: wmoteam@dewoldenhoogeveen.nl

T: 140528

Bij casuïstiek van bijvoorbeeld een dreigende crisis mag er ook rechtstreeks contact worden opgenomen met 2 collega’s:

Alja Engel,

E:  a.engel@dewoldenhoogeveen.nl

T: 06-21191545   of

Suzan Douwma,

E: s.douwma@dewoldenhoogeveen.nl

T: 06-40146138

De dienstverlening gaat door in aangepaste vorm. We werken alleen op afspraak. Een afspraak maakt u online. Als dit niet lukt, dan kunt u bellen.

Alternatieve zorginzet

We begrijpen dat het voor u als zorgaanbieder niet altijd mogelijk is om de normale geindiceerde diensten te leveren. Het openhouden van een dagbesteding of het doen van huisbezoeken in het kader van begeleiding zullen niet altijd mogelijk en wenselijk zijn. Enerzijds voor de cliënten, anderzijds voor de medewerkers. Dit kan natuurlijk extra onrust en isolement opleveren voor uw cliënten.
Wij willen hierover op basis van vertrouwen, het volgende met u afspreken.
Wij vinden het prima als u alternatieve vormen van zorg wilt leveren in deze uitzonderlijke situatie.

U bent in beperkte mate vrij dit zelf in te richten. Wel vragen hiervoor een aantal zaken van u:

–          Wilt u per cliënt een logboek bijhouden van de activiteiten die u heeft uitgevoerd.

–          De betaling wordt gedaan op basis van het reeds aanwezige 301-bericht. Dus er vindt geen omzetting van indicatie plaats.

–          Wanneer uw inzet boven de reguliere bekostiging van de indicatie uitkomt, dan dient hiervoor wel vooraf overleg plaats te vinden met de consulent. Hier zal (indien toegekend) dus wel een wijziging van indicatie moeten plaatsvinden.

Door bovenstaande afspraak stellen wij u in staat om contact te behouden met cliënten die normaal gesproken de dagbesteding bezoeken.

Wij benadrukken dat deze richtlijn van toepassing is zolang de overheidsmaatregelen rondom de Corona-bestrijding van kracht blijven, of totdat anders wordt bepaald vanwege veranderde omstandigheden. In dat laatste geval zullen wij u opnieuw onmiddellijk informeren.

Financiën

Wij sluiten aan bij de landelijke steunmaatregelen van de rijksoverheid. Indien de continuïteit van uw organisatie in het geding komt, verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Team Contracten

Gemeente De Wolden

Gemeente Hoogeveen

Gemeente Meppel

Gmeente Staphorst