Beste Trajectuitvoerder  / zorgboer(in),

Langzamerhand komen er vragen binnen over de Wet zorg en dwang. En ook horen wij dat er organisaties zijn die zich actief profileren met mogelijkheden voor cliënt vertrouwenspersonen of een klachtencommissie. Daarom proberen wij in dit overzicht duidelijkheid te geven wat de wet precies betekent voor een Trajectuitvoerder, waar een Trajectuitvoerder zich aan moet houden en waar rekening mee moet worden gehouden.
Ook geven we aan hoe de Stichting dit ziet en waar de Stichting aan werkt om ook deze wet goed te implementeren in ons beleid zo dat u als Trajectuitvoerder daar weer voordeel van hebt.

Algemeen

 1. De Wet zorg en dwang (Wzd) vervangt de wet BOPZ regeling sinds 1 januari 2020.
 2. 2020 was een overgangsjaar.
 3. Vanaf 1 januari 2021 wordt de nieuwe wet “gehandhaafd”.
 4. De wet is bedoelt ter bescherming van de rechten van de cliënt om zijn of haar eigen leven in te richten.
 5. Daarin is de reactie en eigen regie van de cliënt bepalend.

Belangrijk voor de zorgaanbieder (Stichting BEZINN en haar Trajectuitvoerders)
Wat wil de zorgaanbieder zelf en wat zijn de mogelijkheden:

 1. Géén onvrijwillige zorg leveren

Dat kan en is in onze situatie het meest voor de hand liggende. Waar moeten we dan aan voldoen:

 • Duidelijke huisregels hanteren (is altijd van belang), huisregels die een ordelijke en maatschappelijk geaccepteerde gang van zaken bewerkstelligen;
 • Gedegen zorg- of ontwikkelingsplan getekend en tijdig geëvalueerd;
 • Er hoeft géén functionaris Wzd aangesteld te worden;
 • Er hoeft géén aansluiting te zijn bij een klachtencommissie specifiek voor de Wzd;
 • Er moet wel een cliënt vertrouwenspersoon Wzd beschikbaar zijn op de achtergrond. Bijvoorbeeld de algemeen vertrouwenspersoon, de heer W.Hulshof van De Kwestie voor Stichting Bezinn, is op de hoogte wie hiervoor benaderd kan worden bij vragen die Wzd betreffen.
 • Er moet duidelijkheid zijn over de route wanneer de cliënt geen of deels geen zorg meer wil en waarbij daardoor de zorg onverantwoord afneemt, dit kan d.m.v. routekaart als aanvulling in zorgplan hoe te handelen bij crisis.

Stichting BEZINN is in dit verband samen met jullie als Trajectuitvoerder bezig om al bij de instroom duidelijk te krijgen welke “behandelende” organisatie betrokken is of is geweest bij de cliënt om bij noodzakelijke dwang van zorg op terug te kunnen vallen. Het gaat hierbij om het delen van verantwoordelijkheid, expertise verschillende disciplines en aanwijzen van casusregisseur en of regievoerder.

 1. Wel noodzakelijk onvrijwillige zorg leveren of dit beoordelen waar nodig

Dat is al lastiger maar niet onmogelijk. Waar moeten we aan voldoen:

 • Duidelijke huisregels (altijd van belang) huisregels die een ordelijke en maatschappelijk geaccepteerde gang van zaken bewerkstelligen;
 • Gedegen zorg- of ontwikkelingsplan getekend en tijdig geëvalueerd;
 • Wzd-functionaris;
 • Aansluiting bij specifieke klachtencommissie voor de Wzd;
 • Cliënt Vertrouwenspersoon Wzd bij cliënten en hun netwerk bij naam bekend, naast de vertrouwenspersoon die er al is.

Stichting BEZINN is zich aan het oriënteren op welke wijze zij als zorgaanbieder dit kan reguleren op Trajectuitvoerderniveau, mogelijk in samenwerking met andere “kleine” zorgaanbieders uit de regio en of landelijk. Dit om op die manier te voorkomen dat we voor dat specifieke deel overgeleverd worden aan grote Instellingen en om hiernaast het regionaal karakter behouden met hierdoor korte lijnen.

Mocht u toch nog (specifieke) vragen hebben over de Wzd dan kunt u ons natuurlijk altijd over bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed,
manager Stichting BEZINN