Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

Naar aanleiding van de laatste berichtgeving en de maatregelen van maandag 23 maart 2020 afgekondigd door het kabinet krijgen wij veel vragen binnen wat te doen. Daarom zetten we de wijzigingen n.a.v. 23 maart op een rij.

Algemeen, en dat is ook wat de premier heeft gezegd en waarom ook deze aanvullende maatregelen helaas nodig zijn, neem uw verantwoordelijkheid!

Dat gezegd hebbende zijn en blijven jullie professionals in de zorg. Werkend met een kwetsbare doelgroep die vaak ook minder begrijpt van het waarom.
Dat betekent dat het anders ligt dan de algemene maatregelen. Zorgboerderijen zijn uniek en per Zorgboerderij zal de werkwijze verschillen naar eigen nuchterheid en verantwoord inzicht.

1. Algemeen 
– Neem voorschriften voor hygiëne en afstand in acht en probeer cliënten daarvan te doordringen;
– Meld ziektegevallen zo spoedig mogelijk ook bij Stichting BEZINN zodat we samen actie kunnen ondernemen als dat nodig is;
– Stel duidelijke regels op voor medewerkers (kleding voor binnen het bedrijf en buiten het bedrijf);
– Stel een noodplan op met ook de telefoonnummers van GGD en huisarts(en) mocht er toch ziekte zijn waardoor acuut actie moet worden ondernomen of de activiteiten moeten worden stilgelegd;
– Verdiep u in de alternatieve vormen van zorg (zie ook website + document Tips om contact te houden met cliënten/deelnemers in tijden van corona);
– Documenteer wie zelf beslist niet meer op locatie komen en wie niet meer komt vanwege door u genomen maatregelen;
– Houd contact en documenteer hoe u dit doet;
– Denk aan eventuele mogelijkheden om eigen personeel die u zelf niet of minder qua uren in kunt zetten elders in uw gebied door middel van uitwisseling kunt laten werken.

2. Wonen en Verblijf
– Laat geen cliënten van buiten toe en beperk bezoek tot het hoogst noodzakelijke; Zie ook het Advies bezoekregeling Gehandicaptenzorg;
– Houd cliënten op uw eigen locatie. Heeft u meerdere locaties, houd dan groepen gescheiden en verbied contact van cliënten tussen de locaties;
– Probeer groepen zo klein mogelijk te houden en houd u aan de richtlijnen gegeven op 23 maart jl.;
– Vermijd zoveel mogelijk dat medewerkers contact hebben met meerdere groepen;
– Vermijd zoveel mogelijk dat cliënten naar huis gaan in het weekend. Moet dit wel, laat ze niet weer toe als ze ziekteverschijnselen hebben of er iemand ziek is binnen het gezin.

3. Logeren
– Niet, tenzij beslist noodzakelijk. Geef netwerk vitale beroepen en schrijnende gevallen voorrang;
– Beperk de groepsgrootte tot maximaal twee personen;
– Blijf met de cliënten op uw eigen terrein;
– Laat geen ouders of ander bezoek toe; Daarbij geldt een “Nee, tenzij…” beleid. Dit betekent dat er geen bezoek mogelijk is, tenzij het contact met de familie/ vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt. Zie ook Advies bezoekregeling Gehandicaptenzorg;
– Laat geen zieke cliënten toe of cliënten waarvan een familielid ziek is.

Hebt u een bedrijf met dagbesteding zonder wonen:

4. Dagbesteding (geen ouderen)
– Maak een rooster voor de dagbesteding van cliënten die niet zonder kunnen, minder aantal dagdelen en verdeel dit over de week. Geef netwerk vitale beroepen en schrijnende gevallen voorrang;
– Beperk de groepsgrootte tot maximaal drie cliënten;
– Laat uiteraard geen cliënten toe met ziekteverschijnselen of cliënten waarvan een familielid ziek is.
– Verlang dagelijks schone gewassen kleding;
– Laat bedrijfskleding op het bedrijf;

5. Dagbesteding ouderen
– Stop de dagbesteding met ouderen;
– Houd de signaleringsfunctie;
– Probeer dit zoveel mogelijk ambulant te doen. Geef netwerk vitale beroepen en schrijnende gevallen voorrang;
– Houd contact met de familie/naasten en documenteer hoe u dit doet.

Stichting BEZINN is op verschillende fronten bezig om te kijken wat de financieringsmogelijk- heden zijn voor:
– De extra zorg die momenteel noodzakelijk in woongroepen geleverd wordt.
Daarvoor zoeken wij momenteel contact met de noordelijke regio’s voor de Jeugdwet, WMO en WLZ.
– De zorg die niet geleverd kan worden of op alternatieve wijze geleverd wordt vanwege deze crisissituatie.
Daarvoor zoeken we samen met de andere Zorgboerorganisaties contact met de ministeries en VNG. In het antwoord daarop verwachten wij meer duidelijkheid inzake de financiering van zorg. Kern van ons voorstel is een centrale regeling via de Inkoop organisaties (zoals Stichting BEZINN) zodat Zorgboeren/Trajectuitvoerders niet allemaal zelf bij het noodloket hoeven aan te kloppen.
– Administreer geleverde en niet geleverde zorg en de reden  hiervan zodat dit ook verantwoord kan worden.

Overgang Zorgboer Portal naar Zorgportaal
Vanavond, 24 maart 2020, zal het huidige (oude) Zorgboer Portal overgezet worden naar een nieuw systeem, Zorgportaal, om op een nog veiligere manier documenten met elkaar te delen.
U zult in principe weinig van deze overgang merken. Wel krijgt u bij de eerste keer dat u daarop inlogt een e-mailbericht waarin aangegeven wordt dat Stichting BEZINN via Zorgportaal Stichting BEZINN een map met u deelt. Als het goed is wordt u gevraagd om eenmalig een nieuw wachtwoord aan te maken waarna u bij uw eigen map kunt met daarin de welbekende mappen Betaalspecificaties en Correspondentie.
Mocht u toch tegen inlogproblemen aanlopen dit dan graag aan ons melden zodat wij het zo spoedig mogelijk kunnen oplossen.

Voor vragen/opmerkingen/etc. kunt u altijd de volgende e-mailadressen gebruiken:
– e.vanroon@bezinn.nl
– info@bezinn.nl

Wij wensen u, nogmaals, sterkte en succes met alles de komende tijd in, hopelijk, goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed,
manager