Stichting BEZINN is de afkorting van Boer en Zorg in Noord Nederland. Stichting BEZINN wordt gezien als zorgaanbieder en stelt zich ten doel:

Het bijdragen aan de vermaatschappelijking van de zorg door het bieden van zorg op zorgboerderijen en andere kleinschalige ondernemingen. Deze zorgboerderijen en daaraan verwante ondernemingen voldoen aan een erkend kwaliteitssysteem en de zorg die zij bieden sluit aan op de behoefte van de cliënten en hun individuele wensen. Verder verricht Stichting BEZINN handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Momenteel vertegenwoordigt Stichting BEZINN ongeveer 140 zorgboerderijen en 1200 cliënten in Friesland, Groningen en Drenthe. Voor diverse trajecten is Stichting BEZINN contractpartner voor zorgkantoren, gemeenten en andere partijen en wordt de zorg door de aangesloten zorgboerderijen verleend.

Stichting BEZINN is een belangrijke en deskundige partner voor gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars in het kader van de WMO, de jeugd- en de participatiewet.
Het grote voordeel voor de bij BEZINN aangesloten zorgaanbieders (met name zorgboerderijen) is dat zij niet zelf een complete uitvoeringsorganisatie op hoeven te tuigen, maar wel met hun eigen identiteit en specialiteit op het gebied van zorgverlening werkzaam kunnen zijn.

Op dit moment onderzoekt het bestuur van de Stichting BEZINN samen met het bestuur van de vereniging BEZINN hoe mogelijk invulling kan worden gegeven aan een duurzame gezamenlijke  toekomst. Dit kan op termijn leiden tot een nieuwe organisatievorm/structuur.

Bestuur en Toezicht

De Stichting BEZINN wordt geleid door een bestuur en kent een werkorganisatie met aan het hoofd een manager die aan het bestuur rapporteert. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Naast de formele taken van een RvT, zoals het goedkeuren van begroting en jaarrekening, kent de RvT de volgende rollen:

 • benoemen van de leden van het bestuur (momenteel bestaande uit 4 leden);
 • toezicht houden op de continuïteit en op de vervulling van de maatschappelijke functie en de missie van de organisatie;
 • klankbord voor het bestuur, adviserend en desgevraagd handelend.

De RvT heeft drie leden en treedt op als geheel onder leiding van de voorzitter. Binnen de RvT heeft één lid de financiële portefeuille. Hij is voor bestuur en management gesprekspartner vanuit de RvT voor de financiële aangelegenheden, zoals begroting, investeringen en jaarrekening.

In de RvT is de functie van voorzitter vacant door het aflopen van de maximale zittingstermijn (twee keer vier jaar) van de huidige voorzitter. Graag komt de RvT in contact met kandidaten (m/v) voor deze positie.

Functieprofiel onafhankelijke voorzitter Raad van Toezicht.

Kennis.

De voorzitter heeft regelmatig afstemming met de voorzitter van het bestuur en functioneert buiten de formele vergaderingen om als liaison tussen bestuur en de RvT. Voor het succesvol uitoefenen van de rol brengt de voorzitter de volgende eigenschappen dan wel ervaring mee:

 • bestuurlijke ervaring in organisaties;
 • bindend, gezaghebbend en beschikkend over een regionaal netwerk;
 • het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen;
 • beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en de functie van de RvT en het bestuur;
 • beschikt over eigenschappen om de RvT als eenheid te laten optreden, waarin elk lid voldoende ruimte ervaart om eigen observaties en bevindingen, ook als het om soft signals gaat, met elkaar te delen of om een “lastig “ gesprek te voeren;
 • bruggenbouwer, in staat om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming door de RvT;
 • beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zonodig extern een rol in het belang van de organisatie kan vervullen;
 • affiniteit met de activiteiten van Stichting BEZINN.

Competenties.

Toezichthouders wisselen met regelmaat van rol. Afhankelijk van de situatie dan wel het specifieke dossier kan meer nabijheid en betrokkenheid in het ene geval, dan wel meer distantie in het andere aan de orde zijn. De verschillende rollen die toezichthouders moeten kunnen vervullen laten zich in het volgende overzicht meer concretiseren:

 • distantie waar nodig c.q. gewenst;
 • betrokkenheid (goed op de hoogte van de organisatie, zonodig in detail, draagt bij aan ontwikkeling ten toekomst oriëntatie, kritisch naar strategisch beleid;
 • geweten van de organisatie, pleitbezorger van de kernwaarden;
 • verbinder, afweger van belangen;
 • waarnemer van het proces, kan deze waarnemingen ook bespreekbaar maken;
 • kwaliteitsbewaker;
 • brainstormer, inspirator en soms luis in de pels;
 • teamspeler;

Voor de voorzitter zijn de volgende overkoepelende aspecten ook van belang:

 • coach van het team;
 • evaluator van het individueel functioneren;
 • teambuilder;
 • bewaker van een evenwichtig samenspel;

De tijdsbesteding voor de voorzitter van de RvT bedraagt gemiddeld een dag per maand. Gezien de samenstelling van de RvT gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die woonachtig is in de provincie Friesland of Groningen.

Leden van de RvT ontvangen een vergoeding. Organisatie en RvT zijn zich aan het heroriënteren op de hoogte van deze vergoeding, passend bij de ontwikkeling die de Stichting BEZINN meemaakt.
De leden van de RvT committeren zich aan de governancecode zorg.

Meer informatie kan worden ingewonnen bij de leden van de RvT, mevrouw A. Kleine Deters, tel.nr. 06 – 36551364 of de heer D. Grit, tel.nr. 06 – 28801697.

Belangstellenden voor de positie van voorzitter RvT bij Stichting BEZINN kunnen hun reactie richten aan de heer E. Revenboer, bestuurssecretaris, via email: secretaris@bezinn.nl.

Reacties kunnen tot en met 1 december 2020 worden ingediend. Op maandag 7  december zullen gesprekken worden gevoerd. Bij gebleken geschiktheid zal de benoeming per direct plaatsvinden voor een (eerste) termijn van vier jaar.

NB. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.