Beste zorgaanbieder,

Inmiddels is er meer informatie beschikbaar gekomen vanuit het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In navolging van ons bericht van 16 maart jl. willen wij u graag nader informeren. De afgelopen weken hebben we veel vragen ontvangen ten aanzien van financiering en de inzet van varianten op de reguliere dienstverlening. In dit bericht zijn daarom een aantal vragen en antwoorden opgenomen. We hopen dat u en wij hiermee onze bijdrage leveren aan een zo maximaal mogelijke instandhouding van het huidige zorglandschap.

Omgaan met leveren Wmo diensten en mogelijkheden alternatieve zorginzet

  • Als gemeenten sluiten wij aan bij de landelijke lijn van het RIVM (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland).
  • Aanbieders hebben de verantwoordelijkheid om in te schatten wat er met inachtneming van de landelijke richtlijnen mogelijk is ten aanzien van de te leveren diensten.
  • We begrijpen dat het voor u als zorgaanbieder niet altijd mogelijk is om de normale geïndiceerde diensten te leveren. Het openhouden van een dagbesteding of het doen van huisbezoeken in het kader van begeleiding is niet altijd mogelijk en wenselijk. Enerzijds voor de cliënten, anderzijds voor de medewerkers. Dit kan extra onrust en isolement opleveren voor uw cliënten.
  • Wij adviseren u om begeleiding zoveel mogelijk ‘op afstand’ aan te bieden. Zoals bijvoorbeeld telefonisch contact of beeldbellen via Skype, Whatsapp of andere mogelijkheden. Inmiddels vernemen we al positieve signalen op dit gebied. Ook elkaar ontmoeten in de buitenlucht (op gepaste afstand van elkaar) is een optie. Bij huishoudelijke hulp kan gedacht worden aan telefonische contacten met cliënten om zo in de sociale component van de diensten te voorzien en eenzaamheid tegen te gaan. Ook andere varianten op de normale dienstverlening kunt u inzetten. Hierbij zijn wel een aantal randvoorwaarden:
  • Inzet op diensten worden uitgevoerd op basis van het al aanwezige 301 bericht. Er vindt geen omzetting van indicatie plaats.
  • Wanneer uw inzet boven de reguliere bekostiging van de indicatie uitkomt, dan dient hiervoor vooraf overleg plaats te vinden met de consulent. Hier zal (indien toegekend) dus wel een wijziging van indicatie moeten plaatsvinden.

Facturatie

Op 16 maart jl. hebben wij u geïnformeerd dat de gemeente betaalt op basis van de daadwerkelijk ingezette uren met het 301-bericht als leidraad. Als gemeente hebben we begrip voor de situatie waarin aanbieders verkeren en ook de extra inzet wordt zeer gewaardeerd. We volgen daarom de lijn van de VNG en zorgverzekeraars, wat inhoudt dat er gefactureerd kan worden op basis van de toekenningsberichten ondanks het niet of niet volledig uitvoeren van het aantal hierin opgenomen uren. We willen de meerkosten hiervan goed in kaart kunnen brengen. De VNG is in gesprek met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de technische uitwerking hiervan. Ook softwareleveranciers doen hun uiterste best om het berichtenverkeer hierop aan te passen. We vragen daarom begrip voor de situatie. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de uitwerking van deze lijn en een voorgestelde werkinstructie om deze te kunnen realiseren.

Indicatiestelling

We proberen de gemeentelijke processen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

Indicatiegesprekken vinden in principe telefonisch plaats. Eventueel worden indicaties voor een kortere periode afgegeven en op een later moment volledig beoordeeld. In de praktijk betekent dit (i.v.m. de personeelsbezetting) een aangepaste dienstverlening vanuit de gemeente.

Aanvullende informatie welzijnswerk

In de afgelopen weken zijn er diverse initiatieven ontstaan ter ondersteuning van inwoners in deze bijzondere tijden. WelzijnMensenWerk brengt diverse initiatieven in kaart en verbindt vraag en aanbod. Om inwoners zo goed mogelijk te kunnen informeren kan het handig zijn om uw initiatieven bekend maken via WelzijnMensenWerk. Dit kan door contact met hen op te nemen via (085) 273144 of info@welzijnmw.nl.

Ook voor  een vraag of behoefte aan een luisterend oor kunnen inwoners terecht bij Welzijn Mensen Werk. Dit kan via telefoonnummer 085 2731444. Deze wordt opgenomen door de dorpsverbinder die mensen lokaal verder helpt.

De sociaal werkers van WelzijnMensenWerk zijn vijf dagen per week bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur via (085)273144 of info@welzijnmw.nl.

Tot slot

Indien zich problemen voordoen worden we hiervan graag op de hoogte gesteld. Bent u als aanbieder niet (meer) in staat om de zorg voor onze inwoners zorgvuldig uit te voeren? Dan kunt u contact zoeken via inkoop@gemeentewesterveld.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Ida Consenheim of Matthijs Barendse via telefoonnummer 140521.

Cliënten kunnen zich bij vragen voor de gemeente wenden tot onze Wmo consulenten. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 140521 of via inkoop@gemeentewesterveld.nl.

Indien cliënten bellen met een vraag over de continuïteit van de zorg zullen wij in eerste instantie naar u als zorgaanbieder verwijzen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u via bovenstaande contactgegevens contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

 Mevrouw I. (Ida) Consenheim | Inkoopadviseur
GEMEENTE WESTERVELD |  Postbus 50, 7970 AB  Havelte | Raadhuislaan 1, 7981 EL  Diever
T 14 0521 | E info@gemeentewesterveld.nl | I www.gemeentewesterveld.nl