Aanbod

Stichting BEZINN is sinds 2012 een bekende zorgorganisatie in Friesland, Groningen en Drenthe. Zorgaanbieder Stichting BEZINN is een juridische entiteit, heeft een eigen bestuur en een Raad van Toezicht. Governancecode brede zorg en WBTR zijn geïntegreerd in de statuten en wordt onderschreven en beleidsmatig toegepast door bestuur en de Raad van Toezicht.

Zorgaanbieder Stichting BEZINN is gecertificeerd: ISO 9001: 2015 Certificaatregister nr. 01 100 2018584.

Stichting BEZINN kan in deze gehele regio gebruik maken van een groot aantal, vaak kleinschalige, Zorglocaties in een groene omgeving. Op de verschillende Zorglocaties wordt een grote diversiteit aan verantwoorde en kwalitatieve zorg geleverd:

  • Dagbesteding Vanuit hun oorsprong zijn de locaties van Stichting BEZINN actief betrokken geweest met het ontwikkelen en geven van een zinvolle dagbesteding die kan variëren van beleving tot ontwikkeling met perspectief
  • Logeren Gebleken is dat er veel vraag is naar logeren voor mensen met een beperking. De locaties van Stichting BEZINN met veel ruimte zijn bij uitstek geschikt voor deze vorm van zorg. Logeren wordt geboden voor zowel ouderen als jeugd.
  • Wonen De kleinschalige en vaak prikkelarme locaties van Stichting BEZINN bieden cliënten mogelijkheden om vanuit situaties in groepsverband of deels groepsverband te groeien naar verschillende vormen van zelfstandigheid.
  • Individuele begeleiding Trajectuitvoerders en/of de medewerkers zijn mede door hun betrokkenheid bij de cliënt zelf de juiste personen om individuele begeleiding te geven aan de cliënt. De individuele begeleiding wordt vaak gecombineerd met de andere vormen van zorg.
  • Zorg Leer trajecten Stichting BEZINN heeft ervaren dat er veel vraag is naar plaatsen voor jeugdigen die problemen hebben met reguliere scholing. Een aantal van onze locaties heeft zich specifiek gericht op deze doelgroep. Daarbij is het doel om (weer) te komen tot regulier onderwijs.
  • Leer werk trajecten In samenwerkingsverbanden met opleidingsinstituten en praktijkopleiders proberen we cliënten perspectief te bieden op een al dan niet gesubsidieerde loopbaan.
  • Behandeling Vanuit Stichting BEZINN is er directe zorginhoudelijke ondersteuning op de Zorglocaties. Stichting BEZINN heeft daarvoor gedragswetenschappers in dienst, afspraken met een GZ-psycholoog en maakt op cliëntniveau afspraken met partijen die al betrokken zijn bij de cliënt. Wanneer Stichting BEZINN dat noodzakelijk acht zal ze zorgen dat de behandeling wordt ingezet met de juiste expertise.
  • Administratieve ondersteuning  Als zorgaanbieder verzorgt Stichting BEZINN het gehele administratieve proces rondom de zorg van haar eigen cliënten. Daarnaast is er voor Zorgboeren of kleine zorgaanbieders met een eigen contract BV administratiekantoor Stichting BEZINN. Zie hier voor meer informatie.

Plaatsing

Zorgaanbieder Stichting BEZINN hanteert een strak en zorgvuldig toelatingskader voor het in zorg nemen van cliënten. Hierin worden de volgende kernwaarden meegenomen: risicobeheersing en resultaatgericht. Het Multi Disciplinair Overleg bestaande uit gedragswetenschappers, trajectbegeleiders en waar nodig een GZ-psycholoog of andere expertise beoordelen elke aanmelding van een nieuwe cliënt. Hierbij wordt gekeken naar de zorgvraag, wat heeft cliënt nodig en kan de gevraagde en noodzakelijke zorg geleverd worden op de desbetreffende Zorglocatie rekening houdend met de expertise en ervaring van de medewerkers op de Zorglocaties. Stichting BEZINN kent korte lijnen en kan daarmee ook snel besluiten nemen inzake de aanvang van de zorg.

Hebt u vragen over de Zorglocaties bij Stichting BEZINN of wilt u een cliënt plaatsen op een van de Zorglocaties, neem dan eerst contact op met één van onze trajectbegeleiders:

Albertha Kits; Regio Groningen + Noord & Midden-Drenthe a.kits@bezinn.nl

Marjolein Dijkema; Regio Zuidwest-Drenthe en Overijssel m.dijkema@bezinn.nl

Rinske Jager; Regio Friesland r.jager@bezinn.nl

Tine Marije Goodijk; Regio Friesland tm.goodijk@bezinn.nl

Bel het algemene nummer 0592-300033 of mail naar info@bezinn.nl