Organisatie

Van oudsher is Stichting BEZINN betrokken geweest bij het gehele proces van Zorg. Stichting BEZINN was en is de schakel tussen de uitvoering en vraag. De aangesloten Zorgboeren bij Vereniging BEZINN zijn zorginhoudelijke professionals en nauw betrokken bij de organisatie in de keten. De lijnen tussen de hulpverleners (in de breedste zin van het woord) zijn gelukkig kort. De organisatorische en administratieve lijnen met de opdrachtgevers en diezelfde ketenpartners zijn eveneens kort voor Stichting BEZINN. Zij is de administratieve uitvoerder voor de Zorgboeren. Zij sluit overeenkomsten, zorgt voor de juiste aanlevering van facturatie/declaratie, houdt zicht op controle van de kwaliteit en nog veel meer. Stichting BEZINN doet de administratie voor meer dan 160 verschillende zorgboerderijen in Drenthe, Friesland en Groningen. Doordat Stichting BEZINN de administratie uit handen neemt kunnen zorgboeren zich focussen op het aanbieden van een breed scala aan agrarische activiteiten en zorg.

Sommige boerderijen bieden de mogelijk tot logeren en wonen, andere concentreren zich op dagbesteding zoals dierverzorging, tuinbouw, paardrijden of (boerderij)winkelactiviteiten.
Er zijn ook boerderijen die cursussen voor cliënten organiseren zoals tractor rijden of werken met een kettingzaag. Door het grote aantal aangesloten zorgboerderijen en hun diversiteit in agrarische activiteiten kan Stichting BEZINN zorg aanbieden die uniek, dichtbij en betaalbaar is. Bent u benieuwd naar onze aangesloten zorgboerderijen? Bekijk dan eens ons zorgboerderij zoeksysteem.
Hierin kunt u de zorgboerderijen gemakkelijk filteren op gemeente, ziektebeeld & doelgroep.
Zo vindt u snel wat u zoekt.

Wanneer wij kijken naar de toekomst dan zien wij veel voordelen in de organisatie zoals deze in eerste instantie wordt beoogd. Namelijk een goede samenwerking tussen partijen en een lerende visie en bijbehorende activiteiten naar de omgeving. Doordat Stichting BEZINN hier al langer mee bezig is zijn we ons ook bewust (geworden) van wat er beter kan en waar de lastige punten in dit traject zitten. Wat hierin leidend is, is dat een cliënt of een indicatie Beschermd wonen heeft en/of kan werken naar Wonen op maat met begeleiding. Wij hopen, en gaan er van uit, dat het beleggen van de verantwoordelijkheid en bevoegdheid bij betreffende gemeenten hier een forse bijdrage aan gaat leveren. Immers, afspraken en aanpak lopen niet meer via verschillende kanalen en de regie gecentraliseerd. Het verdeelmodel is helder, maar geeft aan dat mensen die een beschermende woonomgeving nodig hebben deze houden en daar waar het kan Zorg op maat krijgen.

De aansluiting van alle (gecontracteerde) Zorgaanbieders bij bestaande overlegstructuren (wijkteams, CJG’s, buurtbespreking, zorg- en interventieteam overleggen) en het aanschuiven bij nieuwe initiatieven voortkomend uit de nieuwe invulling en samenwerkingen, zien wij als een unieke kans om te komen tot een nog betere- en meer afgestemde manier om gezamenlijk bij te dragen aan de ontwikkeling en zelfstandigheid van cliënten voor wonen met begeleiding op maat en Beschermd Wonen.

Door de intensieve samenwerking die Stichting BEZINN heeft met andere Zorgaanbieders, zowel de ‘grote’ als de ‘kleine’, is er een situatie ontstaan waarin heel makkelijk kennis gedeeld wordt. Deze kennisdeling gaat uit van alle partijen; het principe van ‘halen en brengen’. Deze kennis- en informatiedeling draagt bij tot kortere lijnen (je weet immers hoe de ander het aanpakt) en een zelf ontwikkelend vermogen. De samenwerkende zelfstandige Zorgaanbieders weten goed wat ze wel en wat ze niet kunnen (aan)bieden. Door samen te werken kan bijna elke Zorgvraag beantwoordt worden. Zelfstandige zorgaanbieders weten dat de kracht van hun benadering is dat zij, ongeacht de financieringsstromen, de klantvraag en klantsituatie als uitgangspunt nemen en een integrale aanpak hebben. De praktijk heeft geleerd dat deze aanpak ook al heeft geleid tot een betere afstemming tussen de hele grote Zorgaanbieders en de kleinere. Bijvoorbeeld waar het gaat om iemand die hulp en ondersteuning nodig heeft. Deze moet slagvaardig en zonder al te veel omwegen ingezet kunnen worden. De Zorgboerderijen kennen geen ingewikkelde aanmeldprocedures. Deels omdat men flexibel is in mogelijkheden creëren, maar ook omdat te moeten wachten wanneer er een crisis dreigt wachten geen optie is. De kennis die gedeeld wordt met andere professionals is van verschillende aard. Ervaring, flexibiliteit, denken in modellen, benadering cliënten et cetera.

Door de verschillende Zorgaanbieders, zowel vanuit Stichting BEZINN, de partners of de ‘grote’ Zorgaanbieders, worden regelmatig trainingen, samenkomsten et cetera georganiseerd waarvoor men elkaar uitgenodigd. Op deze manier wordt niet alleen de inhoudelijke kennis uitgebreid, maar ook plaats geboden om het zorgnetwerk uit te breiden en van elkaar leren, en betreffende onderwerpen te bespreken. Deze vorm is door de Zorgboeren op eigen initiatief opgezet. Stichting BEZINN is zich zeer bewust van de enorme meerwaarde van dergelijke kennisuitwisseling en is bezig deze centraal te organiseren in een samenwerkingsgebied.

Stichting BEZINN ziet een grote differentiatie in de aan te bieden hulp en haar rol daarin. Deze verschillende vormen van hulp kennen ook een verschillend kostenplaatje. Het verwijzen naar vrijwilligers en mantelzorgers alleen levert geen enkel (financieel) voordeel op en draagt ook niet bij aan een betere en efficiëntere Zorg. Bovendien, en dat hebben wij al eerder beschreven, is de cliënten nagenoeg nooit alleen. Er is altijd een omgeving. Deze omgeving kan bijdragen aan een verbetering van de situatie, al dan niet onder begeleiding van professionals. Diezelfde omgeving kan ook in de ‘neutraalstand’ staan, wat betekent dat er zo goed als geen verbetering of verandering van de situatie te verwachten valt. Afgezien van het feit dat over het algemeen stilstand teruggang tot gevolg heeft. Als laatste de omgeving die de cliënt alleen maar meer meetrekt richting een ongewenst leven en ongewenst gedrag en ongewenste situaties.

Doorgaans zijn er verschillende beroepsgroepen betrokken bij dergelijke hulpverlening en wordt hen gevraagd vanuit hun expertise input te geven op de betreffende situatie van een cliënt. Zij sluiten, situationeel, vaak aan bij een team om zodoende hun expertise te delen en een optimale samenwerking te creëren. Voor Stichting BEZINN betekent ambulante hulpverlening een vorm van begeleiding om weer terug te keren naar een gepaste thuissituatie, het onderwijs of werk. Dit zijn al dan niet individuele trajecten op maat. De afdeling Leren-Werken van Stichting BEZINN houdt zich bezig met het ontwikkelen, vormgeven en coördineren van leer-werktrajecten op een Zorgboerderij. In het kader van deze trajecten biedt de Zorgboer niet alleen Zorg, maar treedt ook op als erkend leer-werkbedrijf waar voldoende productiematige activiteiten zijn om het leer-werktraject tot een succes te brengen. Als leer-werkbedrijf zijn Zorgboerderijen uitermate geschikt om bijvoorbeeld cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden en te ondersteunen in hun leerproces, juist omdat zij ruime ervaring hebben met deze doelgroep. Met aandacht wordt de deelnemer begeleid naar een volgende stap richting de reguliere arbeidsmarkt. De leeftijd van dergelijke cliënten beperkt zich vaak niet tot 18 jaar. Soms worden cliënten, waarvan bijvoorbeeld de ontwikkeling min of meer gestagneerd is door verslavingsproblematiek of door justitieel ingrijpen, pas nadien begeleid naar een leren-werken traject. Een Zorgboerderij blijkt hiervoor uitermate geschikt. Door hier officieel minder hard de ‘knip’ te leggen, verwacht Stichting BEZINN dat er een veel groter resultaat behaald kan worden. Een traject stopt wat Stichting BEZINN betreft dan ook niet op een bepaalde leeftijd. De financiering van een dergelijk traject behoeft zeker de aandacht, evenals de mogelijkheid voor cliënten om hun uitkering te behouden zodat zij daadwerkelijk een opleidingstraject in kunnen. Hier gaat Stichting BEZINN zich de aankomende jaren voor inzetten. Na een traject zal de deelnemer beschikken over voldoende werknemersvaardigheden én beroepsvaardigheden. Het is zelfs mogelijk om een leer-werktraject af te sluiten met een diploma op Mbo-1 niveau. Wanneer de situatie daarom vraagt worden er intensieve individuele trajecten op maat opgezet. Het behoeft nauwelijks toelichting dat een dergelijk resultaat alleen behaald kan worden wanneer alle partijen intensief samenwerken.

Stichting BEZINN heeft, sinds het werken met AZR (AWBZ brede Zorg Registratiesysteem) meer en meer ingezet op een ‘eigen systeem’ (Resident Web) dat min of meer dezelfde mogelijkheden heeft. Zij is daardoor in staat om de volledige administratie uit te voeren. En werken met iWMO, 2.0, GGK en VECOZO. Rekening houdende met de wetgeving bescherming persoonsgegevens en privacy. Na het controleren van de diverse gegevens (o.a. de Zorgproducten) kan Stichting BEZINN de definitieve facturatie/declaratie uitvoeren richting gemeenten en Zorgkantoren en kan er uiteindelijk een verrekening met de Zorgboeren voor de door hen geleverde Zorg plaatsvinden. Deze facturaties/declaraties kunnen op papier worden aangeleverd, maar ook elektronisch. De uitwisseling kan doorgaans aangepast worden op de vraag van de gemeente en het systeem waarmee gewerkt wordt.