Geachte dames en heren,

De uitbraak van Corona in  ons land stelt ons allen voor grote uitdagingen. Zorgaanbieders en  zorgprofessionals zetten alle zeilen bij om tijdig de  noodzakelijke zorg te geven. Zorgverzekeraars en  zorgkantoren hebben grote waardering voor de inzet en flexibiliteit van alle zorgverleners.  In deze brief  geven wij op hoofdlijnen aan  wat wij gaan doen om ervoor te zorgen dat  de zorgverlening, nu de  Coronacrisis zich  uitbreidt, niet onnodig wordt  belast met financiële onzekerheden of administratieve  beslommeringen. Het is onze  inzet dat de aandacht van zorgaanbieders maximaal  kan uitgaan naar het   verlenen van  de noodzakelijke zorg.

Naast de zorginhoudelijke uitdagingen,  leidt de crisis  ook tot  financiële onzekerheden  voor  zorgaanbieders. Zorgverzekeraars en  zorgkantoren werken met de meeste zorgaanbieders al vele jaren  samen. Wij  zullen doen wat in ons vermogen ligt hen te helpen deze lastige   periode door te komen. Wij  zullen daarin onze verantwoordelijkheid nemen.

Onze eerste aandacht  gaat uit naar de aanbieders van de basisinfrastructuur en zorg voor kwetsbare  mensen. Voor alle zorgaanbieders  die deze  zorg leveren geldt dat:

 wij bereid zijn, middels adequate bevoorschotting door iedere zorgverzekeraar, te voorzien in de  benodigde liquiditeit, passend bij de omvang van de contractueel overeengekomen omzet of,  waar die ontbreekt,  een zo goed mogelijk raming  daarvan (bij een  situatie zonder Corona‐ uitbraak);

 wij ervoor staan  dat de extra kosten in het kader van de Corona aanpak, na  (impliciete)  goedkeuring in ROAZ‐verband en in afstemming met de meest betrokken zorgverzekeraar(s) door  alle zorgverzekeraars worden vergoed. Dit geldt ook voor kosten die redelijkerwijs in lijn liggen  met de binnen de ROAZ  gemaakte afspraken;

 wij samen met de betrokken instellingen naar een passende oplossing zoeken voor de gevolgen  van onderbenutting van capaciteit of verschuivingen binnen het zorgaanbod, bijvoorbeeld als  gevolg van  besluiten in ROAZ verband om electieve capaciteit niet te gebruiken en beschikbaar te  houden voor (toekomstige) zorgvraag.   Onze inzet daarbij is, met inachtneming van  bovenstaande,  dat de gevolgen van de Corona‐crisis   voor de financiële positie in  2020 van deze zorgaanbieders  geneutraliseerd worden.

Het opvangen en verzorgen van met het  Coronavirus besmette patiënten en  andere patiënten  met acute  problemen heeft uiteraard op dit moment voorrang. Daarom  richten wij ons in eerste instantie op  zorgaanbieders in de basisinfrastructuur en (tijdelijke) verpleeghuiszorg.  Wij begrijpen heel  goed dat  de  huidige crisis ook veel andere zorgaanbieders raakt. In afstemming met andere partijen, waaronder de  overheid en de banken, zullen wij op de kortst mogelijk termijn het initiatief  nemen om met de branche‐ en beroepsorganisaties te bespreken wat nodig is om ook op die terreinen  beschikbaarheid van  noodzakelijke en goede zorg voor onze verzekerden te waarborgen.

Deze brief is bedoeld om  zorgaanbieders vanuit  de zorgverzekeraars de steun te bieden om zich volledig  te kunnen richten op het leveren van hun bijdrage aan  de zorgverlening  in deze  crisis. In goed overleg met   uw organisaties nemen wij graag  de verdere uitwerking   ter hand. Wij sluiten af met het nogmaals  uitspreken van onze grote waardering voor de inzet, flexibiliteit en toewijding  van alle zorgverleners die  direct “in  de frontlinie” staan.

Met vriendelijk groet,

Zorgverzekeraars Nederland

Dirk Jan  van den Berg

Voorzitter