Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

Deze keer iets later dan normaal, maar ook deze week zijn er weer een aantal belangrijke punten die wij voor u op een rijtje hebben gezet.

Corona perikelen
Er zijn op het gebied van zorg geen echte wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving ten opzichte van de afgelopen week. Wel is er wat meer bekend inzake de mogelijkheden en onmogelijkheden over vervoer. Deze kunt u terugvinden onder de volgende links:
– Nieuwe sectorprotocollen veilig zorg- en taxivervoer
– Protocol veilig zorgvervoer
– Kader vervoer naar dagbesteding RIVM.

Daarnaast zijn er wellicht wat andere interessante documenten rond corona gepubliceerd. Deze kunt u terug vinden onder de volgende links:
– Geestelijke verzorging thuis in de provincie Groningen
– Richtlijnen in tijden van Corona (jeugdhulp en jeugdbescherming)

Boekhouding
Zoals in de vorige nieuwsbrieven gemeld is onze zzp-medewerker van de boekhouding Arjen Kroes onverwacht uitgevallen. Gelukkig gaat het naar omstandigheden aardig goed met hem nu en hoopt hij a.s. week weer thuis te komen uit het ziekenhuis. Voor de periode dat hij geen werkzaamheden voor ons kan verrichten hebben wij een vervanger gevonden in de persoon van Jaap Robbe. Hij is afgelopen week gestart en zal zich het werk zo snel mogelijk eigen maken zodat we ook dat deel weer adequaat kunnen oppakken.

Registratie en betalingen
Voor alle berichten verkeer rond de betalingen zijn wij afhankelijk van tijdige registratie. Gelukkig doen de meesten van u dat ook wekelijks en/of voor de 10e van de maand, maar soms moeten we er naar vragen of blijkt dat de registratie al is verwerkt door de boekhouding terwijl er nog onnodig registratie te laat binnenkomt. Vriendelijk doch dringend verzoek om de registratie tijdig te doen. Indien er omstandigheden zijn waarom het een keer niet, op tijd, lukt informeer ons dan alstublief, dat scheelt veel herstelwerk.

Coronaregistraties door u aangeleverd op de Coronaregistratieformulieren april en mei worden momenteel door ons verwerkt. U hoeft zich geen zorgen te maken als u dat nog niet in C2D ziet staan. We zijn nu eerst bezig met gemeenten om de corona gerelateerde zorggelden maart op de juiste wijze te factureren.

De Coronaregistratieformulieren kunt u vinden in het Zorgportal in de map Algemeen / Informatie Cliëntregistratie / Registratie cliënten Stichting BEZINN t.b.v. corona maatregelen

Aanbestedingen – gunningen
Groningen:
Wijzigingen Beschermd Wonen per 01-03-2021.
Er is besloten de huidige raamovereenkomst met een jaar te verlengen tot 01-01-2021.
Zie voor meer informatie dit document. Deze wordt ook in het Zorgportaal op de website gezet.

Algemeen:
* In het belang van samenwerking en ondersteuning is het van belang dat u incidenten en calamiteiten tijdig bij Stichting BEZINN meld zodat we samen kunnen bepalen om dit ja al dan nee te melden bij de desbetreffende gemeente. Te vaak horen we pas via een omweg dat er iets is geweest.
Let op! Toezichthouders spreken ons daar op aan.

* Dringend verzoek om bijgevoegd formulier Personeel uitvraag Zorgboerderijen volledig in te vullen als dat nog niet is gedaan. Dit is in het belang van u als Zorgboer/Trajectuitvoerder. Oook dit formulier wordt in het Zorgportaal op de website gezet.
Let op! Gunning van aanbestedingen lopen gevaar als wij niet inzichtelijk kunnen maken welk personeel er ingezet kan worden en welke expertice we in huis hebben.

Enquête: Zorgboerderijen van onschatbare waarde, waar zit dat in?
We willen nogmaals bovengenoemde enquête onder de aandacht brengen. Deze wordt anoniem gebruikt om landelijk het belang van Zorgboerderijen in beeld te brengen.
Zie nieuwsbrief FLZ.
Directe link naar enquête.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Een goed weekend gewenst.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager