Richtlijn dagbesteding

In aanvulling van ons bericht eerder deze week zijn er sinds gisterenavond toch nog een paar veranderingen waar wij u van op de hoogte willen brengen.

Richtlijn dagbesteding
De overheid heeft een richtlijn gepubliceerd over -onder andere- dagbesteding voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Deze richtlijn is erop gericht om mantelzorgers te ontlasten en verzwaring van de problematiek en/of crisissituaties zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hebben vandaag met VWS directeur Maatschappelijke Ondersteuning Marieke Kleiboer gesproken om deze nieuwe richtlijn te duiden. De richtlijn is vooral gericht op zorgaanbieders, die sinds 12 maart fysiek gesloten zijn en ook vrijwel niks meer doen voor hun deelnemers/cliënten. Gelukkig gaf zij ook aan dat dit beeld van de zorglandbouw zeker niet klopt en zij blij is om te horen hoe de zorgboerderijen zich blijvend inzetten voor hun deelnemers. We zijn blij te merken dat regionale organisaties al bezig zijn invulling te geven aan deze nieuwe richtlijn en nadenken hoe ze deze richtlijnen ook voor alle andere doelgroepen kunnen inzetten. Voor de gehandicaptenzorg is een aparte richtlijn in de maak.

Continuïteit van zorg, op een aangepaste manier, is belangrijk om overbelasting van mantelzorgers, verzwaring van de problematiek en crisissituaties te voorkomen. Daarin borduren we dus voort op de boodschap van de nieuwsbrief eerder deze week: zoveel mogelijk en op creatieve manier invulling geven aan onze zorgtaak, binnen de richtlijnen van het RIVM en lokale GGD’s.

Dat zal zich voor het grootste deel nog steeds manifesteren in zorg op afstand. Maar jullie kunnen ook de ruimte als professional nemen om zelf verstandige keuzes te maken als je wel fysieke dagbesteding of logeeropvang biedt. Zoals afspraken om hygiëne te bevorderen, meer focus op activiteiten in kleine groepjes of individuele begeleiding, meer buiten zijn om de ruimte te kunnen nemen, minder vaak of minder lang dagbesteding bieden, etc.

Tegelijk moet je je ook vrij blijven voelen om de fysieke dagbesteding nu niet te bieden als je dat niet veilig kunt doen. Bijvoorbeeld doordat bepaalde deelnemers vanwege hun beperkingen de RIVM richtlijnen niet kunnen volgen.

In de richtlijn wordt ook gesproken over dagbesteding voor mensen die ook fysieke hulp nodig hebben. VWS probeert te zorgen dat voor ‘zwaardere’ fysieke zorg ook beschermingsmiddelen beschikbaar komen, ook voor onze sector.

En let wel, de extra kosten die deze aangepaste vorm van zorg met zich meebrengen (vervoer, intensievere begeleiding) moeten volgens de afspraken tussen Rijk en gemeenten/verzekeraars gedekt worden. Wij weten dat nog veel te weinig gemeenten, zorgkantoren en hoofdaannemers deze beloften ook waar maken. Er is ons echter op het hart gedrukt, dat als er partijen zijn die niet 100% doorbetalen, wij dat moeten melden en dat VNG en VWS daar direct actie op zullen nemen.

Hier vind je de richtlijn die de overheid gisteren gepubliceerd heeft: https://www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws financiële gevolgen

De afspraken en regelingen met betrekking tot doorbetaling van de zorg worden steeds duidelijker. Hieronder kunt u lezen wat de laatste ontwikkelingen zijn.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Het ministerie van VWS heeft de zorgkantoren nogmaals opgeroepen om te zorgen voor continuïteit van zorg door de zorg conform de lopende afspraken door te betalen (geleverde zorg, alternatieve zorg én gederfde inkomsten). Als er extra kosten gemaakt moeten worden om zorg binnen de geldende maatregelen door te laten gaan, dan kunnen deze extra kosten ook worden vergoed. Er moet nog uitgewerkt worden welke kosten hiervoor in aanmerking komen.
Brief van VWS: www.vgn.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugd
Het rijk en de overheid hebben de afspraken over doorbetaling van de zorg verder uitgewerkt. De uitgangspunten zijn dat 100 wordt doorbetaald volgens de referentieperiode (jaargemiddelde van 2019), mits verantwoord.

Houd bij de verantwoording en verrekening rekening met de volgende drie categorieën:

  • Regulier geleverde zorg
  • Alternatief geleverde zorg
  • Zorg die niet geleverd kan worden

Dit wordt tot 100 procent vergoed. Als er daarnaast nog meerkosten zijn voor het corona proof leveren van zorg, kunnen die ook worden vergoed.
Uitwerking van de regeling: vng.nl

Overigens vinden wij dat deze richtlijn nog veel teveel ruimte geeft voor interpretatie. Wij gaan daar begin komende week over in gesprek met de VNG.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Hoewel de mogelijkheid tot doorbetaling van zorgverleners en zorginstellingen vanuit het PGB inmiddels ook mogelijk is, horen wij signalen dat budgetaanbieders dit niet altijd (willen) doen of dat het toch niet goed gaat met de ingediende facturen bij de SVB. In samenwerking met Per Saldo ondernemen wij hierin actie. Om dit kracht bij te zetten hebben wij concrete voorbeelden en casussen nodig. Meld eventuele voorbeelden graag aan uw regionale organisatie. Die bundelen dat weer richting ons, zodat wij daarmee aan de slag kunnen gaan om uit te zoeken waar dingen stokken. We zoeken naar voorbeelden van de volgende drie situaties:

  • De budgethouder wil alternatief geboden zorg niet of niet conform het oude contract doorbetalen;
  • De budgethouder wil niet door betalen als er geen zorg en geen alternatief geleverde zorg geleverd kán worden;
  • De doorbetaling van (niet geleverde of alternatieve) zorg stagneert bij  -of wordt geweigerd door- de SVB.

Op de site van Per Saldo vindt je de antwoorden op PGB-gerelateerde vragen: www.pgb.nl

Onderaanneming
Nu er steeds meer duidelijkheid komt vanuit de financiers, zien we dat steeds meer hoofdaanbieders hun onderaannemers gaan doorbetalen. Via de regionale organisaties ontvangen we nog steeds signalen van situaties waarin dit niet goed gaat, samen met VGN ondernemen we dan actie richting de hoofdaanbieders en dit lijkt een positief effect te hebben.