Beste Zorgboer/Trajectuitvoerder,

1. Algemeen
Rondom de situatie waarin we door het coronavirus terecht zijn gekomen is ten aanzien vanuit de adviezen van het RIVM en de regelgeving van de overheid niets verandert en blijven de maatregelen van kracht tot in ieder geval 28 april a.s.

2. Probleemgevallen
Wel hebben we gemerkt dat er steeds meer spanningsproblemen optreden rond cliënten die thuiszitten of juist niet maar huis kunnen. Daarvoor brengen we u graag nog weer onder de aandacht dat we vanuit de trajectbegeleiding (Albertha Kits: a.kits@bezinn.nl, Rinske Jager: r.jager@bezinn.nl en Marjolein Dijkema: m.dijkema@bezinn.nl) u daar waar nodig graag willen ondersteunen. Als u een e-mail stuurt met uw telefoonnummer dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. Ook kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 08.30 – 12.30 uur naar ons kantoor bellen. Elke ochtend is er een trajectbegeleidster aanwezig.
Ook zien we om dezelfde reden vragen binnenkomen van gemeenten en jeugdhulporganisaties om ruimte te (kunnen/willen) bieden aan de meest kwetsbare doelgroep, zowel in de dagbesteding als voor logeren. Kijk daarom ook nog eens naar de adviezen die we vanuit BEZINN geven.

3. Bedrijfsbezoeken
Door de coronacrisis is het nu onmogelijk om de reguliere bedrijfsbezoeken te doen. Ook daarvoor hebben we een noodzakelijk alternatief. De komende week gaan de trajectbegeleiders een start maken met telefonische afspraken in plaats van een bedrijfsbezoek. Er wordt gestart met de Zorgboerderijen die alleen dagbesteding doen omdat zij, waarschijnlijk, momenteel wat meer tijd hebben. De uitnodiging komt ongeveer één week van tevoren per e-mail. Daarin wordt ook aangegeven wat de bedoeling is. In ieder geval komt de checklist aan de orde en wordt er een verslag gemaakt.
In noodgevallen kunnen er, rekening houdend met de coronamaatregelen, uiteraard bezoekafspraken gemaakt worden.

4. Financiën en doorbetaling van cliënten Stichting BEZINN over maanden maart (uitbetaling op 26 april 2020) en april (uitbetaling op 26 mei 2020)
Vanuit vrijwel alle gemeenten of regio’s krijgen we berichten of aanvullende berichten op welke wijze en wat er gedeclareerd kan worden in deze periode van de coronacrisis. Daarin zitten jammer genoeg nog steeds verschillen die veel extra administratie en extra tijd kosten.

Daarom is in overleg met het bestuur van Stichting BEZINN het volgende besloten:
Alle normaal geleverde zorg, en dus ook in C2D geregistreerd, wordt in deze coronacrisis doorbetaald zoals u dat gewend bent.
Alle vanwege de coronacrisis alternatieve of niet geleverde zorg krijgt u uitbetaald op basis van 80% van uw gemiddelde zorgproductie over januari en februari 2020. Het bestuur hoopt met deze pragmatische oplossing vooreerst alle aangesloten Zorgboeren/Trajectuitvoerders bij Stichting BEZINN voldoende financiële zekerheid te bieden in deze uitdagende tijden.

Rekenvoorbeeld
Let op! Dit zijn fictieve cijfers.
Aan u uitbetaald:
Januari 2020     € 20.000,-
Februari 2020   € 16.000,-
Totaal                € 36.000,- : 2 = € 18.000,-

Maart 2020
Normaal geleverde zorg: € 10.000,- → uitbetalen:  € 10.000,-
Niet/alternatieve zorg: =  €   8.000,- → uitbetalen: €   6.400,-*
(* = gemiddelde januari + februari minus maart x 80%) ________________________________________________________________
Totaal uit te betalen                                                 € 16.400,-

Hebt u zelf een contract met een hoofdaannemer en lopen cliënten via het Administratiekantoor dan zijn wij afhankelijk van de afspraken en de doorbetaling die daarvoor aan u of ons zijn meegedeeld.

Voor de verantwoording én betaling achteraf is het uitermate belangrijk dat u tijdens deze tijd van coronacrisis heel nauwkeurig registreert welke zorg u heeft geleverd, welke alternatieve zorg u heeft geleverd en welke zorg niet kon worden geleverd vanwege de maatregelen door de coronacrisis.

Aanvullende informatie:
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geadviseerd op welke wijze wij om kunnen gaan met de levering van zorg in deze moeilijke tijd.
Inmiddels is duidelijk dat we op het goede spoor zaten. De verwachting voor de gedragslijn en advisering van VNG daarin is dat: Als u aantoonbare en effectieve vormen van zorg kunt laten zien dat er dan moet worden doorbetaald.

Stopt u met de levering van zorg dan zult u naar de NOW-regeling worden verwezen.
Onze belangrijkste informatie over de NOW-regeling via onze accountant is dat:
– Als u geen personeel op de loonlijst hebt staan er (nu nog) geen gebruik van gemaakt kan worden;
– Er een accountantsverklaring over omzetderving t.o.v. het 1e kwartaal 2019 moet komen.

Vanuit de besturen van de Stichting en de Vereniging wensen wij u nogmaals veel sterkte in deze crisisperiode. Hou vol en ook wij willen toch nogmaals het belang benaderukkken om u aan de opgelegde maatregelen van de overheid te houden.

Tot slot wensen wij u heel fijne paasdagen toe. Neem uw rust waar dat mogelijk is en geniet van het voorjaar want dat is het maar 1x in 2020.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed

manager Stichting BEZINN