Geachte zorgaanbieders,

 Afgelopen maandag 16 maart hebben we u een eerste informatiemail gestuurd over de maatregelen en consequenties rond het coronavirus. Hierbij ontvangt u een update die betrekking heeft op de komende weken. Onderaan deze mail verzoeken we u dringend een tweetal vragen te beantwoorden.

Uitgangspunten voor het leveren van zorg

De afgelopen dagen heeft er afstemming plaatsgevonden met andere Friese gemeenten, SDF en de VNG. De VNG heeft op woensdag 18 maart alle Nederlandse gemeenten opgeroepen om aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Wij sluiten ons hierbij aan, en hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

  1. Aanbieders met wie we een contract voor Huishoudelijke Hulp en/of Wmo Maatwerkvoorzieningen hebben, blijven wij tijdelijk betalen, ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Dit in afwachting van een regeling over de vergoeding door het Rijk van eventuele extra kosten die gemeenten hierbij maken en uiterlijk tot 6 april a.s. (periode eerste maatregelen Kabinet). Voor de lopende week (12) en weken 13 en 14 gaan we in principe uit van de declaraties van week 11.

Hier verbinden we twee voorwaarden aan:

  • U heeft een verantwoordelijkheid voor goede en veilige zorg en we verwachten dat u daar een passende invulling aan geeft (conform punt 2).
  • Wij gaan ervan uit dat u uw personeel blijft doorbetalen: het is niet de bedoeling dat wij u doorbetalen en dat uw personeel wordt gekort omdat ze bijvoorbeeld minder uren werken.
  • 2. Invulling geven aan goede en veilige zorg
    Wij zijn van mening dat de dienstverlening richting onze inwoners zo goed als mogelijk in stand moet worden gehouden. Als zorgaanbieder zult u hierin zelf een afweging moeten maken of, en zo ja, welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden. U kunt bijvoorbeeld het volgende afwegen: zijn er alternatieven? Hoe kunt u, bij geen zorgverlening, waar nodig toch contact met de cliënt houden? Kan het netwerk ingezet worden? Hoe loopt de andere zorg die een inwoner eventueel krijgt (denk aan wlz, zvw etc.)? Is er contact met andere zorgverleners nodig? Met andere woorden: wat kunt u binnen de gegeven richtlijnen en kaders doen om uw cliënten toch zo veel mogelijk de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben?
  • 3. Zorgaanbieders die aangeven nu al organisatorisch en financieel in problemen te zijn (= geen prestatie leveren), verwijzen we door op basis van de maatregelen die het kabinet de week heeft afgekondigd heeft om ondernemers te ondersteunen tijdens deze corona-crisis. Cliënten zullen dan bij een andere zorgaanbieder ondergebracht moeten worden.
  • 4. Zodra het besluit over vergoeding van het Rijk is uitgewerkt, bepalen we voor wie en hoe we betalingen (kunnen) voorzetten.

Uitvraag informatie

De afgelopen dagen hebben we met een aantal aanbieders contact gehad over de impact en de wijze waarop er invulling gegeven wordt aan de zorg. Om daarnaast een beeld te krijgen van de situatie met betrekking tot uw medewerkers, vragen we u onderstaande twee vragen in te vullen. Dit helpt ons om voor de periode na week 14 naar oplossingen te zoeken.

U hoeft dit schema alleen in te vullen als u op dit moment Wmo cliënten in zorg heeft uit gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke.

We verzoeken u onderstaand schema in te vullen en retour te sturen aan: contractbeheer@sozawe-nw-fryslan.nl

  Vraag: Antwoord:
 

1

 

Heeft u door de coronacrisis WW aangevraagd voor uzelf of een van uw medewerkers?

 

 

Ja   /   Nee

 

2

 

Heeft u door de coronacrisis werktijdverkorting aangevraagd voor uzelf of een van uw medewerkers?

 

 

Ja   /   Nee

Blijf op de hoogte

Tot slot willen we u vragen de websites www.ggdfryslan.nl en www.rivm.nl in de gaten te houden voor eventuele verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Marius Jellema

Directeur

Postbus 4, 8800 AA Franeker
0517- 380 200

www.sozawe-nw-fryslan.nl