Geachte zorgaanbieders,

De afgelopen dagen hebben we van diverse aanbieders vragen gekregen over hoe te handelen ten tijde van het coronavirus. Met deze mail willen we u hier meer informatie over geven.

Goede en veilige zorg

De Dienst Noardwest Fryslân is van mening dat de dienstverlening richting onze inwoners zo goed als mogelijk in stand moet worden gehouden. Als zorgaanbieder zult u hierin zelf een afweging moeten maken of, en zo ja, welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden.

Om de dienstverlening zo goed en veilig mogelijk in stand te kunnen houden, kunt u bijvoorbeeld het volgende afwegen: zijn er alternatieven? Hoe kan er, bij geen zorgverlening, waar nodig toch contact met de cliënt worden gehouden? Kan het netwerk ingezet worden? Hoe loopt de andere zorg die een inwoner eventueel krijgt (denk aan wlz, zvw etc.)? Moet er contact worden gezocht met andere zorgverleners? Met andere woorden: wat kunt u binnen de gegeven richtlijnen en kaders doen om uw cliënten toch zo veel mogelijk de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben?

Vragen van financiële aard

Een aantal vragen die we kregen waren van financiële aard. Wij realiseren ons dat deze situatie uw financiële positie kan raken. Zoals u zult begrijpen kunnen we op dit moment nog geen definitieve uitspraken over doen, ook omdat de aanbieders daar verschillend mee om (willen) gaan. Voor de lopende week (12) gaan we in principe uit van de declaraties van vorige week (11). Dit geldt voor aanbieders Huishoudelijke Hulp en Wmo Maatwerkvoorzieningen.

Wij proberen deze week afstemming te zoeken met andere Friese gemeenten, SDF en met de maatregelen en koers van  het Kabinet, en onderzoeken daarin de mogelijkheden tot eenduidige ondersteuning en compensatie. Aan het einde van deze week informeren we u over de stand van zaken en over afspraken en gevolgen voor de komende week of weken.

Blijf op de hoogte

Tot slot willen we u vragen de websites www.ggdfryslan.nl en www.rivm.nl in de gaten te houden voor eventuele verdere ontwikkelingen.

Later deze week ontvangt u weer bericht van ons. Heeft u tot die tijd dringende vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via contractbeheer@sozawe-nw-fryslan.nl.

Met vriendelijke groet,

Marius Jellema

Directeur

 

Postbus 4, 8800 AA Franeker
0517- 380 200

www.sozawe-nw-fryslan.nl