Sociaal Domein Fryslân informeert u via de website over de gevolgen van het Coronavirus en de maatregelen die door het rijk zijn gesteld. Deze gevolgen hebben grote invloed op de zorg die we gewend zijn in Fryslân. Wij willen met elkaar deze zorg zo goed mogelijk laten verlopen de komende tijd. Dit vraagt de inspanning van iedereen als het gaat om zorg voor en met elkaar.

In dit bericht staat informatie over de gevolgen voor jeugdigen, ouders en verzorgers, bewoners in BW-accommodaties en opvangaccommodaties, aanbieders, verwijzers en gemeenten.

Op (regionaal) directie c.q. bestuursniveau wordt overleg gevoerd over de gevolgen van de Coronacrisis, zowel de gevolgen voor de uitvoering als ook over de financiële gevolgen. Zodra hierover (regionaal)afspraken zijn gemaakt c.q. beleid is opgesteld wordt dit gedeeld via alle mogelijke kanalen.

SDF verwacht dat de vermelde informatie kan wijzigen en vraagt u daarom onze website in de gaten te houden. Wij sluiten aan bij de adviezen van de GGD en het RIVM en dat vragen wij ook aan u.

Sociaal Domein Fryslân wil tot slot haar waardering uitspreken aan de aanbieders, verwijzers en gemeenten die heel constructief en met heel veel inzet de zorg aan de inwoners van Fryslân passend en goed regelen.

Informatie regionale Jeugdhulp

SDF vraagt gecontracteerde aanbieders om de continuïteit van zorg voor jeugdigen waar mogelijk te waarborgen met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Wij vragen u om al lopende zorgtrajecten voort te zetten op een manier die nu passend is, bijvoorbeeld met beeldtelefoon of een regulier telefoongesprek of huisbezoeken met voorzorgsmaatregelen als dat nodig is. Voor deze trajecten heeft u als aanbieder zorgplicht.

Voor nieuwe zorgtrajecten blijven de bestaande verwijsroutes mogelijk. Lees meer op onze website.

Beschermd Wonen

SDF vraagt ook de gecontracteerde aanbieders om de continuïteit van zorg te waarborgen met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Daar waar sprake is van aflopende indicaties, vragen wij u om contact op te nemen met de medewerkers van de wijk- en gebiedsteams. Er is een aangepaste werkwijze in werking getreden ten aanzien van de toegang tot Beschermd Wonen. Wij zetten zoveel mogelijk in op continuïteit van benodigde ondersteuning door daar waar nodig indicaties ambtelijk te verlengen.

Op het moment dat er binnen uw Beschermd Wonen voorziening een cliënt besmet is met het Coronavirus adviseren wij u om de te nemen maatregelen te bespreken met de GGD. Verdere afwikkeling naar gemeente en SDF als in de calamiteitenregeling. Lees meer op onze website

Huiselijk geweld en Kindermishandeling

De huidige maatregelen rondom het coronavirus vormt een extra risicoperiode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De scholen zijn overwacht gesloten en gezinnen zijn voor een langere tijd onvoorbereid op elkaar aangewezen.

Wanneer er binnen gezinnen al stress speelt bijvoorbeeld op het  vlak van relaties, beperkingen en financiën zijn de risico’s op het ontstaan van huiselijk geweld groot. Daarbij komt dat er nieuwe stressfactoren zijn ontstaan: angst, gezondheid en onzekerheid over hoe dit er de komende tijd uit gaat zien.

Continuïteit van hulpverlening is belangrijk binnen deze gezinnen. Wanner dit door de huidige omstandigheden niet meer voldoende mogelijk is moet hierover altijd contact worden opgenomen met de gezinsvoogd of casushouder van het wijk- of gebiedsteam. Tevens blijft de meldcode van kracht. Lees hierover meer op onze website

Bereikbaarheid Sociaal Domein Fryslân gewaarborgd

Sociaal Domein Fryslân sluit zich aan bij het beleid van gemeente Leeuwarden met betrekking tot de maatregelen om de verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk te beperken.

Dat houdt in dat SDF het thuiswerkprotocol ingevoerd heeft en er een minimale bezetting is op onze kantoorlocatie in gebouw Z aan het Zaailand in Leeuwarden.
De geplande en te plannen overleggen voeren we zoveel als mogelijk telefonisch of via video conferencing.

SDF is tijdens kantoortijden gewoon telefonisch bereikbaar:
–    algemeen / secretariaat: 058-233 8388, secretariaat@sdfryslan.nl
–    contractmanagement 058-751 2902, contractmanagement@sdfryslan.nl.