Beste zorgaanbieders,

Afgelopen dagen hebben wij verschillende vragen van zorgaanbieders ontvangen in verband met het coronavirus. De colleges van gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben een aantal standpunten ingenomen met betrekking tot de continuïteit van dienstverlening voor de verschillende Wmo-maatwerkvoorzieningen en de financiële consequenties. Met deze brief informeren wij u graag hierover.

Individuele dienstverlening

Wij vragen u om de hulp bij het huishouden en de individuele begeleiding daar waar mogelijk te continueren. Neem hierbij de regels van het kabinet en het RIVM in acht. Wanneer de continuïteit in het geding komt, is het aan de aanbieders om in overleg met de cliënt te bepalen welke taken kunnen worden uitgesteld. Op deze wijze kan de ondersteuning daar worden ingezet waar deze het meest noodzakelijk is.

Mocht de mogelijkheid er zijn, dan kunt u individuele begeleiding ook telefonisch of via beeldtelefonie/skype etc. aanbieden. Het is aan de aanbieder om te bepalen of dit voor de cliënt een adequate oplossing is.

Dagbesteding

Zorg voor onze kwetsbare inwoners staat voorop. Het is vooral aan de aanbieders om een zorgvuldige afweging te maken over de inzet van dagbesteding. We vragen u om binnen de richtlijnen van het kabinet en het RIVM professionele maatregelen te treffen. Uitgangspunt hierbij is om daar waar de dagbesteding uitstelbaar is, deze ook als zodanig in te vullen.

Financiële consequenties

Wij gaan doorbetalen conform de resultaatafspraken. Dit geldt ook wanneer niet alle ondersteuning volledig wordt geleverd. Normaal gesproken wordt dagbesteding alleen uitbetaald wanneer de cliënt ook daadwerkelijk dagbesteding heeft ontvangen. Het voorstel is nu om dagbesteding in deze uitzonderlijke situatie door te betalen. Bij de berekening gaan we uit van de dagbesteding zoals deze normaliter zou hebben plaatsgevonden. We kijken hiervoor naar de levering in januari en februari. Wanneer de dagbesteding niet is geleverd, kan de vervoerscomponent niet worden gedeclareerd.

Vervolg

Deze afspraken gelden zolang de beperkende maatregelen vanwege Corona van kracht zijn. Graag willen we u vragen om de komende tijd een registratie op cliëntniveau bij te houden van welke zorg er wordt geleverd en welke niet. Op basis van deze gegevens willen we samen met u kijken welke financiële en contractuele afspraken we verder kunnen maken waarbij we ook rekening houden met de landelijke noodmaatregelen.

In dit kader verwijzen wij u naar de mogelijkheden van de NOW-regeling: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-

werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze brief? Mail ons gerust via openhousewmo@t-diel.nl. Wilt u liever telefonisch contact? Ook dat kunt u aangeven via dit mailadres. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij wensen u veel sterkte in deze bijzondere tijd.

Met vriendelijke groet,

namens de burgemeesters en wethouders van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel,

Mw. M. Ligtvoet

Clustermanager Sociaal Domein