Geachte zorgaanbieder,

Om de verspreiding van en de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus in te perken, heeft het Rijk landelijk maatregelen afgekondigd. In dit e-mailbericht gaan wij nader in op de nu ontstane situatie. 

Richtlijnen RIVM

Wij adviseren u nadrukkelijk om de maatregelen en adviezen van het RIVM op te volgen. Daarnaast adviseren wij u om navraag te doen bij uw brancheorganisatie of er een calamiteitenplan beschikbaar is en te bepalen welke maatregelen voor uw bedrijf van toepassing zijn.

Ondersteuning

Wij beseffen dat de huidige situatie veel van uw organisatie en uw medewerkers vergt. Hiervoor spreken wij onze waardering uit. Wij vertrouwen erop dat u uw expertise inzet om te beoordelen wat nodig is om de meest kwetsbare inwoners van voldoende ondersteuning te voorzien.

Mocht zich de situatie voordoen dat ook elementaire ondersteuning aan de meest kwetsbare inwoners bij uw organisatie in de knel komt, verzoeken wij u hierover afstemming te zoeken met de gemeente Emmen via de contactgegevens die vermeld staan onderaan dit bericht.

Onze bijzondere aandacht gaat uit naar die cliënten die door het beperken, dan wel het (tijdelijk) stopzetten van de ondersteuning in de problemen dreigen te komen. Wij vragen u daarom extra alert te zijn op signalen in dit verband. Wij vertrouwen op uw deskundigheid en verzoeken u in deze gevallen afstemming te zoeken met de cliënt en met andere (zorg)partijen indien de situatie hierom vraagt.

Wij vragen aandacht voor blijvend contact met de doelgroep en maatwerk te bieden in de communicatie.

De situatie kent de nodige financiële impact. Daar is het college van B&W zeer van bewust en kijkt hoe met dit soort vraagstukken om te gaan. Over het algemeen sluiten wij aan bij de landelijke steunmaatregelen die zijn ingesteld door de rijksoverheid. Indien de continuïteit van uw organisatie in het geding komt, verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen.

De locaties van Stichting De Toegang zijn tot en met 6 april 2020 telefonisch en digitaal bereikbaar. Indicaties lopen via telefoonnummer (0800) 1525 en via mail (wmo@detoegangemmen.nl en jeugd@detoegangemmen.nl).

Wij gaan onze inwoners informeren over de huidige situatie en vragen om begrip voor de effecten op de ondersteuning en zorg.

Voor contact verzoeken wij u te mailen naar: accountsociaaldomein@emmen.nl. Niet alle vragen kunnen direct beantwoord worden. Hiervoor vragen we uw begrip.

Mocht het nodig zijn, dan informeren wij u nader.

Met vriendelijke groet,

Ria Sterkenburgh
Teamleider

Gemeente Emmen