Geachte zorgaanbieder,

Deze brief bevat voor u belangrijke informatie van de Friese gemeenten inzake regionaal gecontracteerde zorg Jeugd en maatschappelijke ondersteuning (Beschermd Wonen). Door de coronacrisis (COVID-19) zijn we allemaal in bijzondere omstandigheden gekomen. U heeft net als de gemeenten waarschijnlijk ook bijzondere maatregelen en besluiten moeten nemen. Door de overheidsmaatregelen kunnen voor u bijzondere omstandigheden zoals vraaguitval en meerkosten zijn ontstaan. Hierover gaat deze brief.

In de raamovereenkomst(en) die de gemeente Leeuwarden met u heeft afgesloten namens alle Friese gemeenten wordt niet voorzien in een situatie als waar we nu terecht zijn gekomen. De raamovereenkomsten Jeugd sluiten “meerkosten” uit (1) en de raamovereenkomst Beschermd Wonen (BW) kent alleen meerkosten voor verblijf van kinderen in intramuraal BW. In verband met de coronacrisis gaan de gemeenten voor de periode 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020 (2) de volgende gedragslijn hanteren. We kennen vier mogelijke scenario’s die voor u van toepassing kunnen zijn. Voor elk van de scenario’s schetsen we hieronder onze gedragslijn.

(1) artikel 2 Specialistische Jeugdhulp
(2) deze einddatum kan mogelijk wijzigen

1. U levert nog zorg/ondersteuning

Het is u toegestaan om alternatieve vormen van zorg en/of ondersteuning te leveren, mits deze passend zijn bij de behoefte van de cliënt. U conformeert zich hiermee aan de kaders van het RIVM. U kunt de zorg en/of ondersteuning op de normale wijze declareren via het berichtenverkeer. Gemeenten gaan alleen op basis van negatieve signalen over de zorgverlening met u in gesprek over de declaratie.

 

2. U levert door vraaguitval als gevolg van de coronamaatregelen in het geheel geen zorg/ondersteuning. In deze situatie gelden de onderstaande voorwaarden:

a. U kunt in de genoemde periode 70% van de gemiddelde omzet (3) van de drie maanden voor 1 maart 2020, als voorschot ontvangen van de gemeente die u factureert buiten het berichtenverkeer om;

(3) omzet is datgene dat u declareert in een periode

b. Tevens geeft u bij de factuur een korte toelichting waarom u geen zorg/ondersteuning meer kan leveren;

c. U stuurt de gemeente voor de betreffende klanten die u in zorg heeft een stopbericht (code 20: levering is tijdelijk beëindigd) en een startbericht wanneer u wederom zorg/ondersteuning gaat leveren;

d. Zodra de compensatieregeling tussen gemeente en Rijk duidelijk is zal de gemeente een afrekening voor u opstellen. U heeft over de bevoorschotting en de afrekening (en eventuele betalingsregeling) overleg met contractmanagement van de desbetreffende gemeente;

e. Dit onderdeel is erop gericht dat u niet of enkel in laatste instantie gebruik maakt van openstaande landelijke vangnet regelingen, zoals de NOW. Ook gaan we er vanuit dat u na de crisis met ongeveer dezelfde formatie zorg kunt verlenen;

f. De contractmanagers van SDF gaan met u in overleg over hoe u binnen de kaders van het RIVM zo spoedig mogelijk weer naar een situatie kunt komen om zorg te verlenen.

 

3. U kunt door de omstandigheden niet meer aan al uw klanten zorg verlenen. In deze situatie gelden de onderstaande voorwaarden:

a. Voor die betreffende klanten stuurt u een stopbericht (code 20: levering is tijdelijk beëindigd) en een startbericht wanneer u wederom zorg gaat leveren;

b. Voor de betreffende periode stuurt u achteraf een factuur naar de gemeente buiten het berichtenverkeer met een korte onderbouwing;

c. De gemeente betaalt deze factuur als een voorschot op een definitieve regeling met het Zodra die regeling duidelijk is ontvangt u van uw gemeente een afrekening. U heeft over de bevoorschotting en de afrekening (en eventuele betalingsregeling) overleg met contractmanagement van de desbetreffende gemeente;

d. De contractmanagers van SDF gaan met u in overleg over hoe u binnen de kaders van het RIVM zo spoedig mogelijk weer naar een situatie kunt komen om ook voor deze specifieke klanten zorg te kunnen

 

4. U heeft meerkosten doordat u met corona maatregelen zorg heeft moeten verlenen aan uw klanten.

Deze meerkosten zijn naar verwachting declarabel, maar de Rijksregeling is nog niet duidelijk ten aanzien van welke meerkosten vergoed gaan worden. Om betalingsproblemen te voorkomen voor u als aanbieder, kunt u een voorschot ontvangen van de gemeente Leeuwarden. U stuurt hiertoe een verzoek met een onderbouwing naar de gemeente Leeuwarden en de gemeente Leeuwarden levert u een voorschot totdat duidelijk is wat door het Rijk wordt vergoed en wat niet. Na de crisis zal deze gemeente Leeuwarden met u een afrekening opstellen en een eventuele betalingsregeling treffen.

 

De Friese gemeenten rekken zich met deze gedragslijn maximaal op om u als aanbieder te ondersteunen in deze moeilijke tijd. We wensen u veel sterkte om deze tijd door te komen. Heeft u vragen over deze brief dan kunt u bij voorkeur mailen met SDF mailadres contractmanagement@sdfryslan.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

A.P. Scherstra

Manager Sociaal Domein Fryslân