Financiering van zorg

Deze crisis raakt alle sectoren in Nederland. In tegenstelling tot verschillende sectoren is er veel aandacht voor de zorg. Zowel gemeenten als zorgkantoren nemen maatregelen om het zorglandschap ongewijzigd door de crisis te loodsen. Een en ander is op hoofdlijnen en moeten nog worden uitgewerkt, maar de eerste signalen zijn hoopvol en bieden perspectief.

  • Wlz

In een brief van Zorgverzekeraars Nederland  wordt aangegeven dat men voornemens is de omzetderving te compenseren; “Indien zorgaanbieders te maken hebben met teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis, wordt hiervoor gecompenseerd. De nadere uitwerking hiervan volgt. Het uitgangspunt is hierbij dat in elk geval tot 1 juni wordt vergoed conform de omzet in het contract of, in afwezigheid daarvan, een zo goed mogelijke inschatting daarvan als er geen coronacrisis zou zijn geweest.” SZZ heeft er alle vertrouwen in dat de regeling passend zal zijn.

  • Wmo en Jw

De communicatie van gemeenten is tot op heden nog diffuus en niet altijd duidelijk. Veel gemeenten hebben al aangegeven te willen investeren in behoud van het zorglandschap en hebben daartoe al concrete maatregelen toegezegd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt in een ledenbrief het volgende; “Zowel bij aanbieders als gemeenten is er enige onduidelijkheid ontstaan hoe in deze situatie om te gaan met afspraken en contracten van aanbieders. Momenteel zijn gemeenten niet allemaal eenduidig richting aanbieders. Een vaste lijn kan rust geven. We roepen gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft.”.