Aan: Zorgaanbieders in het kader van de Wmo

Datum: 25 maart 20020

Geachte heer/mevrouw,

De opdracht om samen de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan heeft ook consequenties voor iedereen die een beroep doet op de Wmo. Uitgangspunt is de gezondheid van onze inwoners en uw medewerkers. De afgelopen week hebben velen van u ons geïnformeerd over welke maatregelen u neemt. Daarnaast hebben we vragen ontvangen over de te nemen maatregelen en de financiële consequenties. In deze brief beantwoorden we uw vragen over de continuïteit en de financiering van alternatieve vormen van ondersteuning en zorg.

Continuïteit

Wij vragen u de ondersteuning en zorg zoveel als mogelijk voort te zetten met inachtneming van de maatregelen die door de regering zijn afgekondigd op 23 maart. Die maatregelen duren in ieder geval tot 1 juni 2020. Dit is een lange periode.

Waar nodig vragen we u creatief te zijn en na te denken over alternatieven. Als de ondersteuning niet of beperkt voortgezet kan worden, vragen we u de specifieke situatie van de cliënt te monitoren via bijvoorbeeld telefonisch of WhatsApp contact. Wij vragen u te signaleren en te acteren daar waar de veiligheid in het geding komt en waar nodig contact op te nemen met de betrokken Wmo-consulent of sociaal werkers. Wij vertrouwen er op dat uw aanpak zorgt voor continuïteit en dat u de situatie van de cliënt nauwlettend in de gaten houdt.

Als u ons nog niet geïnformeerd heeft, ontvangen wij graag uiterlijk 6 april aanstaande  een overzicht van de manier waarop u uw dienstverlening voortzet. Als er vragen zijn over uw aanpak neemt uw contractmanager contact met u op.

Vergoeding

Wij realiseren ons dat u de dienstverlening nu op een andere manier vorm geeft dan contractueel met ons is overeengekomen. Deze uitzonderlijke situatie vraagt echter ook om een uitzonderlijke inzet. De inzet van alternatieve hulp wordt door ons vergoed.

Concreet betekent dit dat wij dienstverlening die in een andere vorm wordt geleverd, vergoeden. Voorbeelden van alternatieve vormen van dienstverlening zijn: begeleidingstijd via beeldbellen en dagbesteding in de thuissituatie op afstand.

U bent vrij alternatieve hulp zelf in te richten. Toch vragen wij u per cliënt de activiteiten bij te houden die u uitvoert. De betaling wordt gedaan op basis van het reeds aanwezige 301-bericht.  Er vindt dus in principe geen omzetting van indicatie plaats.

Mocht door de andere vorm van dienstverlening uw inzet boven de reguliere bekostiging van de indicatie uitkomen dan verzoeken wij u een mail te sturen aan: o.stubbe@borger-odoorn.nl.

Bedrijfsvoering

Als u de hulpverlening helemaal stopt dan kunt u gebruik maken van de landelijke regelingen.

Er zijn inmiddels landelijke richtlijnen uitgewerkt als het gaat om bedrijfsvoering en werkgelegenheid. Wij verwijzen u hiervoor naar de sites van de Rijksoverheid. Wij houden er rekening mee dat er ook voor u passende regelingen beschikbaar komen.

Risico-inventarisatie

Wij willen graag zicht houden op de ontwikkelingen en risico’s bij u als aanbieder. Denk hierbij aan risico’s die ontstaan door bijvoorbeeld verhoogd ziekteverzuim en niet voldoende kunnen bieden van begeleiding en/of ondersteuning. Voorziet u dergelijke  risico’s, of risico’s op het terrein van veiligheid, dan vragen wij u ons te informeren. U kunt mailen naar: o.stubbe@borger-odoorn.nl.

Tot slot

We vragen momenteel veel van u. Wij waarderen uw inzet en creativiteit enorm en hoe u ervoor zorgt dat u binnen de richtlijnen van het RIVM de zorg en ondersteuning zo zorgvuldig mogelijk door laat gaan voor de inwoners van onze gemeente.

Heeft u tips en/of voorstellen voor de gemeente waar wij ons alvast op kunnen voorbereiden? Of heeft u andere vragen, dan kunt u deze mailen naar: o.stubbe@borger-odoorn.nl.

Niet op alle vragen kunnen wij direct antwoord geven. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Vanzelfsprekend informeren wij u opnieuw als dat nodig mocht zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders Borger-Odoorn