Geachte zorgaanbieder,

 Hierbij ontvangt u het vervolg op onze informatiemail van vrijdag 20 maart over de maatregelen en consequenties rond het coronavirus.

In de Bijlage treft u een brief die namens het SDF op dinsdag 31 maart is verstuurd aan alle regionaal gecontracteerde aanbieders Jeugd en maatschappelijke ondersteuning (Beschermd Wonen). In de brief staan vier mogelijke scenario’s die voor u van toepassing kunnen zijn, met bijbehorende gedragslijnen en voorwaarden voor financiering.

Als Dienst Noardwest Fryslân hebben we ervoor gekozen om aan te sluiten bij de gedragslijnen die staan beschreven in de brief. Hiermee blijven we aansluiten bij de adviezen van het Rijk en de VNG.  We onderschrijven deze werkwijze ook vanwege de positie van uw personeel.

Waar in de brief wordt verwezen naar de gemeente Leeuwarden of het SDF kunt u ‘de Dienst Noardwest Fryslân’ lezen. Daarnaast wordt in de brief gerefereerd aan de Jeugd en Beschermd Wonen contracten die regionaal door het SDF worden ingekocht. In ons geval kunt u dit lezen als de contracten Wmo maatwerkvoorzieningen en/of Huishoudelijke Hulp.

Komt u ondanks deze werkwijze in de financiële problemen? Dan moet u hierover met ons in gesprek treden voordat u een beroep doet op het vangnet van Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Dit bericht is een aanvulling op eerdere berichtgeving van 16 en 20 maart j.l.

Heeft u vragen dan kunt u deze mailen naar contractbeheer@sozawe-nw-fryslan.nl

Met vriendelijke groet,

Marius Jellema

Directeur

Postbus 4, 8800 AA Franeker
0517- 380 200www.sozawe-nw-fryslan.nl